GDPR

Zásady zpracování osobních údajů – obchodní společnost MICRONIX, spol. s r.o.

(dále jen „zásady“)

 

     I.   Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost MICRONIX, spol. s r.o., IČ 485 84 118, se sídlem Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 140 00, obchodní společnost zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. C17675 (dále jen jako „MICRONIX“). MICRONIX je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038584.

 

Cílem těchto zásad je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje MICRONIX coby správce osobních údajů o subjektech údajů (tedy vámi) zpracovává, k jakým účelům a jak dlouho MICRONIX tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, kdy a za jakých podmínek je vám zasílán newsletter (příp. jiná obchodních sdělení), jak můžete odvolat souhlas s takovým zasíláním, a rovněž informovat o tom, jaká práva subjektům údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

 

Tyto zásady jsou vydávány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti MICRONIX jako správce dle čl. 13 GDPR a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)


 

     II.   Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete, a to zejména při uzavírání kupních smluv, při bezhotovostní platbě, návštěvě naší webové stránky micronix.cz, přihlášení se k odběru newsletteru nebo uplatňování práv vyplývajících z uzavřených kupních smluv. Zpracováváme tak zejména tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení, popř. název obchodní firmy právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele,
 • fakturační a doručovací adresa,
 • identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ),
 • bankovní spojení a jiné platební údaje,
 • telefonní číslo a e-mailová adresa,
 • údaje o Vámi učiněných reklamacích, popř. jinou naší vzájemnou komunikaci,
 • cookies v rámci návštěvy našich webových stránek micronix.cz, a to v rozsahu nezbytných cookies a dále takových, ke kterým od vás dostaneme souhlas.


 

     III.   Za jakým účelem a z jakého důvodu zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro splnění kupní smlouvy, kterou mezi sebou uzavíráme, a pro účely našich oprávněných zájmů, tedy zejména za účelem

 • provádění vašich plateb;
 • vybavení a doručení zásilky;
 • řešení případných problémů při doručování zboží, jeho reklamaci nebo vracení,
 • poskytování péče zákazníkům a zlepšování našich služeb;
 • jednání o zvláštních smluvních podmínkách;
 • zjednodušení objednávání zboží („předvyplnění“ údajů);
 • přímého marketingu;
 • bude-li to nezbytné a nedohodneme-li se, tak i za účelem obrany proti Vámi vůči nám uplatněným právům nebo za účelem uplatnění našich práv vůči Vám.

Vaše osobní údaje dále zpracováváme, neboť je to nezbytné pro splnění právních povinností, které máme, zejména při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy nebo při plnění jiných povinností, např. při plnění povinnosti poskytnout tyto údaje orgánům činným v trestním řízení apod.

Ve všech případech zpracováváme vaše osobní údaje jen, je-li to nezbytné a jen v tom rozsahu, v jakém je to nezbytně nutné.


 

     IV.   Předávání osobních údajů třetím subjektům

Vaše osobní údaje předáváme dopravci, správci webových stránek a webhostingu webové stránky micronix.cz (Shoptet, a.s., IČO 28935675, sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 25395, dále jen „Shoptet, a.s.“), správci e-mailingové platformy (Sprinkler Morning s.r.o., IČO 04533828, sídlem Fričova 1662/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 248259, dále jen „Sprinkler Morning s.r.o.“), poskytovateli platební brány (Shoptet, a.s.) nebo subjektu, u kterého si máte zboží vyzvednout, a to v nezbytně nutném rozsahu – zpravidla jméno, příjmení, obchodní firma, adresa, e-mail a vaše telefonní číslo. Vaše osobní údaje dále mohou být předány příslušné pojišťovně při řešení pojistných událostí, externím účetním nebo externím advokátům vázaným povinností mlčenlivosti pro účely splnění našich zákonných povinností nebo v případě řešení sporů mezi námi. Vaše osobní údaje nesdílíme s jinými správci osobních údajů.


 

     V.   Způsob a doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme především automaticky, ale i manuálně, a jsou uchovávány v papírové a elektronické podobě.

Při zpracování vašich osobních údajů činíme veškerá nezbytná technická i organizační opatření zajišťující jejich ochranu.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a dále po dobu nejméně 5ti let ode dne skončení tohoto smluvního vztahu. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění našich právních povinností, uchováváme po celou dobu nezbytnou ke splnění těchto povinností (např. daňové doklady a osobní údaje na nich uvedené jsou v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení).


 

     VI.   Zpracování osobních údajů – newsletter

Pokud se zaregistrujete k odběru newsletteru na našich webových stránkách micronix.cz nebo učiníte objednávku, příp. jiným způsobem vyjádříte svůj souhlas se šířením obchodního sdělení elektronickými prostředky, budeme vám zasílat náš newsletter obsahující zejména naši nabídku zboží a služeb, a to zejména na vaši e-mailovou adresu.


V rámci newsletteru se zpracovávají za účelem jeho zasílání zejména následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa.
 • jméno a příjmení, popř. název obchodní firmy právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele.

Vaše osobní údaje předáváme správci e-mailingové platformy pro rozesílání našeho newsletteru, společnosti Sprinkler Morning s.r o., a to v nezbytně nutném rozsahu.

V případě, že si nepřejete odebírat newsletter, popř. přijímat jiná obchodní sdělení elektronickými prostředky, můžete výše uvedený souhlas odmítnout prostřednictvím webového formuláře pro odhlášení takového odběru na této adrese: https://www.micronix.cz/odhlaseni-z-newsletteru/, přičemž tento odkaz je uveden i v newsletteru, příp. zasláním odmítnutí souhlasu písemně na adresu MICRONIX, spol. s r.o., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4 - Krč.

Pro ostatní informace týkající se zpracování osobních údajů v rámci newsletteru a jiného obchodního sdělení se použijí dále tyto zásady.

 

 

     VII.   Zpracování osobních údajů – platební brána společnosti Shoptet, a.s. (služba Shoptet Pay)

Pokud využijete k platbě v rámci našich webových stránek platební bránu společnosti Shoptet, a.s., tedy využijete služby Shoptet Pay (https://www.shoptetpay.com/cs/), a v rámci ní vyjádříte zaškrtnutím příslušného pole váš souhlas s uložením vaší platební karty pro další nákup, budeme zpracovávat údaje o vaší platební kartě pro další placení v našem e‑shopu prostřednictvím této služby, přičemž při placení další objednávky budete mít již číslo platební karty a její datum expirace předvyplněné a pro platbu bude stačit zadat CVC/CVV a dokončit platbu.

 

Vaše osobní údaje předáváme poskytovateli služby Shoptet Pay, tedy společnosti Shoptet, a.s., a to v nezbytně nutném rozsahu.

Nepřejete-li si již nadále využívat výše uvedené možnosti, je možné souhlas s výše uvedeným odvolat prostřednictvím e-mailu info@micronix.cz.


 

     VIII.   Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dle GDPR máte tato práva:

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a dále informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, a o právu podat stížnost u dozorového úřadu.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace můžete uplatnit písemně nebo elektronicky na našich níže uvedených kontaktech.

 1. Právo na opravu nepřesných údajů

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o vás zpracováváme. Na druhou stranu nicméně máte povinnost oznamovat nám veškeré změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň jste povinni poskytnout nám součinnost, zjistíme-li, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

 1. Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud neprokážeme, že jsou dány oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.  

Upozorňujeme, že informace o vaší platební kartě nejsou při platbě bez uložení platební karty ukládány u naší společnosti, ale u poskytovatele platební brány (třetí osoby). Proto tato data nelze z naší strany vymazat, a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli.

 

 1. Právo na omezení zpracování

Budete-li popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo podáte-li námitku proti jejich zpracování, máte právo na omezení zpracování osobních údajů do doby vyřešení vašeho podnětu.

 

 1. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

V případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování vašich osobních údajů máte právo, abychom vám takový záznam oznámili. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme o této skutečnosti informovat jednotlivé příjemce vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě vaší žádosti můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na přenositelnost osobních údajů, které se vás týkají a které jste nám poskytl(a), a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat nás o předání těchto údajů jinému správci. Rovněž nás můžete požádat, abychom v tomto formátu dodali tyto informace vám.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu našeho oprávněného zájmu. V případě, že vám neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, bez zbytečného odkladu ukončíme zpracování vašich osobních údajů.

 1. Uplatnění výše uvedených práv

MICRONIX nemá povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a ani ho nemá. Pro uplatnění výše uvedených práv nás můžete kontaktovat písemně na adrese MICRONIX, spol. s r.o., IČ 485 84 118, se sídlem Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 140 00, nebo elektronicky na e-mailové adrese micronix@micronix.cz

 1. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Budeme rádi, pokud případné nedostatky spojené se zpracováním osobních údajů budete řešit nejdříve s námi. Snažíme se o maximální ochranu vašich osobních údajů a rozhodně není naším cílem vaše práva ani v nejmenším poškozovat, a proto se budeme pozorně věnovat vašim stížnostem. Pokud se přesto budete chtít obrátit na dozorový orgán, tak se se stížnostmi týkajícími se zpracování vašich osobních údajů máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Tyto zásady jsou účinné od 1. 7. 2023.