Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky internetového obchodu společnosti MICRONIX, spol. s r.o.

(dále jen jako „Obchodní podmínky“)


1Vymezení pojmů

„Prodávajícím“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí obchodní společnost MICRONIX, spol. s r.o., IČ 485 84 118, se sídlem Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 140 00, obchodní společnost zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. C17675, která je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „Občanský zákoník“).

„Prodejnou“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí provozovna Prodávajícího nacházející se na adrese Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 140 00, tel. 225 282 744. 

„Webovými stránkami“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí internetové stránky www.micronix.cz.
„Internetovým obchodem“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí internetový obchod Prodávajícího provozovaný prostřednictvím Webových stránek.

„Spotřebitelem“ se v těchto Obchodních podmínkách v souladu s ust. § 419 Občanského zákoníku rozumí takový zákazník Internetového obchodu Prodávajícího, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím jako podnikatelem ve smyslu ust. § 420 Občanského zákoníku nebo s ním jinak jedná.

„Podnikatelem“ se v těchto Obchodních podmínkách v souladu s ust. § 420 Občanského zákoníku rozumí takový zákazník Internetového obchodu Prodávajícího, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a také takový zákazník Internetového obchodu Prodávajícího, který s Prodávajícím uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele ve smyslu ust. § 420 odst. 1 Občanského zákoníku.

„Kupující“ v těchto Obchodních podmínkách představuje společné označení pro Spotřebitele a Podnikatele.2.  Základní ustanovení

2.1. Tyto Obchodní podmínky zejména upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při prodeji a koupi zboží v Internetovém obchodě Prodávajícího a v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku též jejich vzájemná práva a povinnosti vzniklá na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „kupní smlouva“ nebo „smlouva“).

 

3.  Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

3.1. Kupující podáním objednávky zboží na Webových stránkách Prodávajícího stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a že měl možnost se s nimi v dostatečném předstihu před podáním objednávky seznámit.

 

4.  Kupní smlouva

4.1. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká okamžikem doručení e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky Kupujícího (akceptací), který byl Prodávajícím zaslán elektronickou poštou Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce. Prodávající a Kupující tímto výslovně vylučují aplikaci ust. § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku na jejich smluvní vztah.

4.2. Pro objednání zboží musí Kupující nejprve na Webových stránkách provést výběr zboží a provést jeho „vložení“ do „nákupního košíku“ kliknutím na ikonu s názvem „Do košíku“. Následně musí Kupující kliknout na políčko s názvem „Zaplatit“ a v dalším kroku vybrat způsob dopravy a způsob platby, přičemž po dokončení výběru musí Kupující kliknout na políčku „Pokračovat“. V dalším kroku se musí Kupující buď zaregistrovat na Webových stránkách, nebo pokračovat v objednávce bez registrace zadáním údajů o své osobě. Dalším krokem je rekapitulace objednávky a kontrola zadaných údajů Kupujícího. Pro odeslání objednávky musí kupující potvrdit, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Po odsouhlasení potvrdí objednávku.

4.3. Před zasláním objednávky Prodávajícího je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, přičemž Kupující má možnost zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Kupující je povinen při objednávání zboží uvádět správně a pravdivě všechny údaje. S ohledem na to jsou údaje uvedené v objednávce Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky její obdržení Kupujícímu potvrdí formou e-mailu zaslaného elektronickou poštou Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce. Současně s tímto potvrzovacím e-mailem zašle Prodávající Kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce znění mezi nimi uzavřené kupní smlouvy ve formátu .pdf, a to spolu se zněním těchto Obchodních podmínek, přičemž tím se považuje povinnost Prodávajícího stanovená v ust. § 1822 a 1827 odst. 2 Občanského zákoníku za splněnou. Uzavřená smlouva u prodávajícího nebude uložena. 

4.4. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 

4.5. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout nabídku Kupujícího ve formě podané objednávky zboží na Webových stránkách Prodávajícího nebo její část, a to zejména v případě, že Kupujícím objednané zboží se již nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. O této skutečnosti Prodávající vyrozumí Kupujícího informativním e-mailem zaslaným na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce. V případě, že Kupující ještě 
před vznikem smlouvy zaplatil část nebo celou kupní cenu za objednané zboží, bude mu tato částka v případě nepřijetí jeho objednávky ze strany Prodávajícího vrácena na bankovního účet, ze kterého byla kupní cena hrazena.

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) ještě před zasláním potvrzovacího e-mailu Kupujícímu požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky (například písemně formou emailu či telefonicky).

4.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 

4.8. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k objednanému zboží ve smyslu ust. § 2132 Občanského zákoníku, v důsledku čehož se Kupující stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny dle kupní smlouvy.

 

5.  Cena za zboží a způsoby platby

5.1. Ceny uvedené na Webových stránkách jsou smluvní a jsou platné pro danou objednávku v okamžiku jejího podání Kupujícím. Ceny v přehledech a nabídkách na Webových stránkách jsou uvedeny jak bez DPH, tak s DPH, přičemž cena s DPH je uvedena včetně všech ostatních daní a poplatků s výjimkou dopravného, jehož výše je uvedena níže. Recyklační poplatek je zahrnut v ceně. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího prodat zboží za individuálně sjednaných cenových podmínek.

5.2. Cenu zboží dle kupní smlouvy a případné dopravné může Kupující Prodávajícímu uhradit dle své volby uvedené ve své objednávce následujícími způsoby:

 • v hotovosti v Prodejně Prodávajícího;
 • platební kartou v Prodejně Prodávajícího;
 • bezhotovostně online platbou prostřednictvím platební brány ThePay.cz, s.r.o.
 • na dobírku v hotovosti nebo kartou v místě určeném Kupujícím v jeho objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího na základě faktury (stávající zákazníci) nebo zálohové faktury.

5.3. V případě platby v hotovosti v Prodejně Prodávajícího, platební kartou v Prodejně Prodávajícího či platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí objednaného zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle data splatnosti uvedeného na faktuře. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.4. Prodávající může po Kupujícím požadovat uhrazení zálohy kupní ceny.

 

6.  Doprava a dodání zboží

6.1. Dodávky objednaného zboží budou dle jeho dostupnosti a provozních možností realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2 - 14 pracovních dnů. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Součástí dodávky není instalace zboží. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající jedním ze způsobů uvedených v bodě 6.3. těchto Obchodních podmínek na základě volby Prodávajícího.

6.2. Zásilka s objednaným zbožím obsahuje originál daňového dokladu, návod na používání zboží a záruční list (pokud je vydáván).

6.3. Objednané zboží lze dle volby Kupujícího učiněné v jeho objednávce doručit následujícími způsoby:

 • osobním převzetím Kupujícím v Prodejně Prodávajícího v otevírací době:
  - Po 08:00 - 17:00 hod; 
  - Út 08:00 - 18:00 hod;
  - St 08:00 - 17:00 hod; 
  - Čt 08:00 - 17:00 hod; 
  - Pá 08:00 - 16:00 hod;
   
 • prostřednictvím kurýrní služby DPD
  - expresní doručování balíků na území ČR do 24 hodin, výhodou systém dep po celé ČR, tři pokusy o doručení zásilky příjemci;
  - zboží automaticky pojištěné do hodnoty 50 000 Kč, pokud hodnota přesáhne 50 000 Kč, Prodávající vždy zásilku samostatně připojišťuje; 
  - kurýr DPD dodává přímo na Kupujícím zvolenou adresu; 
  - DPD dodává zpravidla do druhého pracovního dne v běžnou pracovní dobu; 
  - chce-li Kupující doručit zboží na jinou než fakturační adresu, lze tuto doručovací adresu uvést při objednávce do speciálního pole s názvem „Adresa doručení“ nebo do políčka s názvem "Poznámka";
   
 • prostřednictvím služby Toptrans
  - na území ČR do 48 hodin, pouze pro zásilky nad 50 kg, které nelze rozdělit a pro nalité, nabité autobaterie.


6.4. Prodávající a Kupující si mohou sjednat též jiný způsob dopravy než uvedený v předcházejícím bodě těchto Obchodních podmínek, přičemž v případě nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

6.5. Cena dopravného za objednané zboží je následující:

 • osobní převzetí v Prodejně Prodávajícího
  - bez poplatku
   
 • doručení zásilek prostřednictvím kurýrní služby DPD, DPD Private a DPD Pickup
Služba  Hmotnost  Cena bez DPH Cena včetně DPH  Cena na dobírku bez DPH Cena na dobírku včetně DPH
DPD * 0 - 30 kg 75 Kč 91 Kč 110 Kč 133 Kč
DPD Private 0 - 30 kg 80 Kč 97 Kč 110 Kč 133 Kč
DPD Pickup 0 - 19 kg 60 Kč 73 Kč 80 Kč 97 Kč
* pouze pro firemní zákazníky

 

 

6.6. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v jeho objednávce, je Kupující povinen uhradit nutné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. nutné náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

6.7. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, nejpozději však druhý pracovní den po doručení. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

 

7.  Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

7.1. Vzorové poučení o právu Spotřebitele odstoupit od smlouvy dle ust. § 1920 odst. 1 písm. f), g) a h) Občanského zákoníku ve smyslu nařízení vlády č. 363/2013 Sb.:

7.1.1. Právo odstoupit od smlouvy

7.1.1.1. Spotřebitel má právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

7.1.1.2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží (v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má právo odstoupit do 14 dnů ode dne kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží).

7.1.1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

7.1.1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

7.1.1.5. Důsledky odstoupení od smlouvy

7.1.2.1. Pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb Prodávající použije stejný platební prostředek, který použil Spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady. Platbu Prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.1.2.2. 
a) Převzetí zboží
Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět nebo je předat Prodávajícímu na adrese Praha 4, Antala Staška 1076/33a. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel Prodávajícímu odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží
Spotřebitel si ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vracením zboží, přičemž maximální náklady jsou odhadované ve výši 1000 Kč.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7.2. Prodávající si dovoluje Spotřebitele upozornit, že jeho výše uvedené právo na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako jeho možnost bezplatně si zboží půjčit a po 14 dnech jej vrátit zpět. Spotřebitel má právo se zbožím nakládat pouze takovým způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud Spotřebitel se zbožím nakládá v rozporu s předchozí větou, v důsledku čehož je vracené zboží poškozeno, odpovídá Spotřebitel za snížení hodnoty vraceného zboží a Prodávající může započíst tento svůj nárok na úhradu tímto mu vzniklé škody oproti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny za zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn Spotřebiteli vrátit kupní cenu sníženou o takto mu vzniklou škodu.

 

8.  Právo Prodávajícího odstoupit od smlouvy

8.1. Prodávající je ve smyslu ust. § 2001 Občanského zákoníku oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit v případě, že Kupujícím objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Kupujícím objednaného zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu za objednané zboží, bude mu tato částka vrácena na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena hrazena.

8.2. Prodávající je ve smyslu ust. § 2001 Občanského zákoníku oprávněna od smlouvy uzavřené s Podnikatelem odstoupit bez udání důvodu kdykoliv do doby převzetí zboží Podnikatelem, přičemž takovém případě vrátí Prodávající Podnikateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena hrazena.

 

9.  Práva z vadného plnění

9.1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174. 

9.2. Prodávající v souladu s ust. § 2161 Občanského zákoníku odpovídá Spotřebiteli, že jím objednané zboží při převzetí nemá vady, tj. zejména že v době, kdy Spotřebitel věc převzal,

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3. V souladu s ust. § 2161 odst. 2 Občanského zákoníku ve vztahu ke Spotřebiteli platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

9.4. V souladu s ust. § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku platí, že Spotřebitel je oprávněn uplatit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, přičemž to neplatí

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Spotřebitelem,
 • vyplývá-li to z povahy věci.


9.5. V souladu s ust. § 2169 Občanského zákoníku platí, že nemá-li věc vlastnosti stanovené v ust. § 2161 Občanského zákoníku, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměru součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

9.6. V souladu s ust. § 2170 Občanského zákoníku platí, že práva z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že zboží má vady, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil, tj. zejména neodbornou manipulací či montáží zboží prováděnými Spotřebitelem.

9.7. V souladu s ust. § 1972 Občanského zákoníku se práva z vady uplatňují u Prodávajícího, a to osobně v Prodejně Prodávajícího ve výše uvedené otevírací době. Prodávající je povinen Spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

9.8. Prodávající rozhodne o reklamaci Spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

9.10. Záruka za jakost zboží ve smyslu ust. § 2113 Občanského zákoníku je Kupujícímu poskytována v závislosti na záruce za jakost zboží poskytované výrobcem nebo dovozcem zboží. Údaje o existenci záruky za jakost zboží a případné délce záruční doby poskytované výrobcem zboží jsou uvedeny přímo na Webových stránkách v popisu zboží, přičemž tyto údaje jsou pouze informativního charakteru. Prodávající poskytne Kupujícímu informace ohledně záruky za jakost konkrétního druhu zboží na základě jeho telefonického nebo e-mailového dotazu adresovaného Prodávající. 

9.11. Zárukou za jakost se dle ust. § 2113 Občanského zákoníku Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání zboží Kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

9.12. Kupující má povinnost převzít si od Prodávajícího zboží, které bylo předmětem reklamace, nejpozději do 30 dní ode dne vyřízení reklamace. Nepřevezme-li si Kupující od Prodávajícího v této lhůtě zboží, které bylo předmětem reklamace, Prodávající zboží v souladu s ust. § 2120 Občanského zákoníku uchová způsobem přiměřeným okolnostem nejméně po dobu následujících 30 dnů, přičemž Kupující má v takovém případě povinnost uhradit Prodávajícímu náklady spojené s takovým uchováním zboží ve výši 30,- Kč za každý den prodlení Kupujícího s převzetím zboží. Zároveň s tím Prodávající po uplynutí v první větě uvedené lhůty k převzetí zboží Kupujícímu zašle elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce upozornění, že mu začíná běžet dodatečná lhůta k převzetí zboží v délce trvání dalších 30 dní s tím, že po uplynutí této dodatečné lhůty k převzetí věci je Prodávající v souladu s ust. § 2126 Občanského zákoníku oprávněn zboží vhodným způsobem na účet Kupujícího prodat. Prodávající má v případě takového svépomocného prodeje zboží právo započíst si oproti výtěžku z tohoto prodeje výše stanovené náklady na uchování zboží a účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s tímto svépomocným prodejem zboží. Výtěžek ze svépomocného prodeje zboží po odečtení nákladů na uchování zboží a nákladů vzniklých v souvislosti se svépomocným prodejem zboží Prodávající poukáže Kupujícímu na bankovní účet, ze kterého byla hrazena původní kupní cena za zboží, popřípadě si s Kupujícím sjedná jiný způsob vrácení výtěžku ze svépomocného prodeje zboží.

 

10.  Ochrana osobních údajů

10.1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038584.

10.2. Kupující podáním objednávky zboží na Webových stránkách Prodávajícího potvrzuje, že byl podle § 11 Zákona o ochraně osobních údajů informován o těchto skutečnostech a podle § 5 Zákona o ochraně osobních údajů souhlasí s těmito skutečnostmi:

 • Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje Kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo Kupujícího (dále i jen „osobní údaje Kupujícího“) v elektronické podobě.
 • Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci Prodávající. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů Kupujícího.
 • Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností Prodávajícího a pro statistické a marketingové účely Prodávající.
 • Osobní údaje Kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou dopravců zajišťujících dopravu zboží Kupujícímu jím zvoleným způsobem z důvodu plnění smlouvy a v rozsahu pro toto plnění potřebném.
 • Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným Prodávající a právo na jejich opravu.


10.3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Kupující jako subjekt údajů může Prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 Zákona o ochraně osobních údajů, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby Prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li Prodávající takovému požadavku, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.4. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové a statistické účely Prodávajícího.

10.5. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

 

11Závěrečná ustanovení

11.1. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li Kupujícím Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li Kupujícím Podnikatel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.3. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách Prodávajícího a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Dnem zveřejnění těchto Obchodních podmínek se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené dříve podle těchto Obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na Webových stránkách Prodávající. 

11.4. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Zvláštní ujednání s Kupujícím učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

11.5. Veškeré informace o zboží umístěné na Webových stránkách Prodávajícího jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.

 

 

Příloha č. 1 Obchodních podmínek

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle ust. § 1920 odst. 1 písm. f) Občanský zákoník ve smyslu nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: 
MICRONIX, spol. s r.o.
Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 140 00,
E-mail:eshop@micronix.cz

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/ o poskytnutí těchto služeb(*)

Datum objednání(*)/ datum obdržení(*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

Obchodní podmínky ve formátu PDF k on-line shlédnutí či ke stažení Zde.